Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه در خصوص شرایط برگزاری امتحانات حضوری

-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، تقاضای استفاده از خوابگاه را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 2-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب از سطح شهر بندرعباس به دانشگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، درخواست خود مبنی بر استفاده از سرویس ایاب و ذهاب را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 3-هر دانشجو منحصرا می بایست متقاضی حداکثر یکی از آیتم ها باشد (متقاضی استفاده از سرویس ایاب وذهاب یا متقاضی استفاده از خوابگاه) 4- منحصرا دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت حضوری برگزار خواهد شد، می بایست برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند و سایر دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت مجازی است، نباید اقدامی انجام دهند فایل راهنماب ثبت درخواست دراختیار گروههای دانشجویی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع ضروری است کلیه دانشجویانی که مشمول این موضوع هستند، در اسرع وقت اقدام نموده و موضوع را به روزهای پایانی موکول ننماید

1400/09/21

تغییر تاریخ آزمون جامع

با توجه به احتمال برگزاری آزمون زبان msrt در تاریخ بیست و ششم آذرماه و جهت مساعدت با عزیزانی که موفق به کسب حد نصاب نمره زبان نشده اند بازه آزمون گروههای آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.

1400/09/06

اطلاعیه شماره 2

احتراما پیرو اطلاعیه شماره 1 مبنی بر برگزاری دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1400 بصورت حضوری ، دانشجویانی که به جهت حضور در کلاس متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان،درخواست خود را جهت استفاده از خوابگاه ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. آخرین مهلت ثبت درخواست استفاده از خوابگاه برای دانشجویان فوق الذکر روز یکشنبه مورخ 23 آبان ماه 1400 است.

1400/08/23

اطلاعیه مصوبه شورای دانشگاه در خصوص بازگشایی کلاسها

طبق مصوبه دانشگاه کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان دکتری ورودی سال 1400 از روز شنبه مورخ 29 آبان ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 از ششم آذر ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است دانشجویان ورودی ماقبل که با این دانشجویان دروس مشترک دارند نیز باید در کلاسهای حضوری شرکت نمایند.

1400/08/23

تاریخ آزمون جامع گروه شیلات

امتحان جامع گروه شیلات بخش کتبی و سفاهی به صورت حضوری درروز شنبه ششم آذرماه برگزار خواهد شد.

1400/08/22

اطلاعیه در خصوص شرایط برگزاری امتحانات حضوری

-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، تقاضای استفاده از خوابگاه را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 2-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب از سطح شهر بندرعباس به دانشگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، درخواست خود مبنی بر استفاده از سرویس ایاب و ذهاب را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 3-هر دانشجو منحصرا می بایست متقاضی حداکثر یکی از آیتم ها باشد (متقاضی استفاده از سرویس ایاب وذهاب یا متقاضی استفاده از خوابگاه) 4- منحصرا دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت حضوری برگزار خواهد شد، می بایست برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند و سایر دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت مجازی است، نباید اقدامی انجام دهند فایل راهنماب ثبت درخواست دراختیار گروههای دانشجویی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع ضروری است کلیه دانشجویانی که مشمول این موضوع هستند، در اسرع وقت اقدام نموده و موضوع را به روزهای پایانی موکول ننماید

1400/09/21

تغییر تاریخ آزمون جامع

با توجه به احتمال برگزاری آزمون زبان msrt در تاریخ بیست و ششم آذرماه و جهت مساعدت با عزیزانی که موفق به کسب حد نصاب نمره زبان نشده اند بازه آزمون گروههای آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.

1400/09/06

اطلاعیه شماره 2

احتراما پیرو اطلاعیه شماره 1 مبنی بر برگزاری دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1400 بصورت حضوری ، دانشجویانی که به جهت حضور در کلاس متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان،درخواست خود را جهت استفاده از خوابگاه ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. آخرین مهلت ثبت درخواست استفاده از خوابگاه برای دانشجویان فوق الذکر روز یکشنبه مورخ 23 آبان ماه 1400 است.

1400/08/23

اطلاعیه مصوبه شورای دانشگاه در خصوص بازگشایی کلاسها

طبق مصوبه دانشگاه کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان دکتری ورودی سال 1400 از روز شنبه مورخ 29 آبان ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 از ششم آذر ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است دانشجویان ورودی ماقبل که با این دانشجویان دروس مشترک دارند نیز باید در کلاسهای حضوری شرکت نمایند.

1400/08/23

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

اطلاعیه در خصوص شرایط برگزاری امتحانات حضوری

-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، تقاضای استفاده از خوابگاه را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 2-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب از سطح شهر بندرعباس به دانشگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، درخواست خود مبنی بر استفاده از سرویس ایاب و ذهاب را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 3-هر دانشجو منحصرا می بایست متقاضی حداکثر یکی از آیتم ها باشد (متقاضی استفاده از سرویس ایاب وذهاب یا متقاضی استفاده از خوابگاه) 4- منحصرا دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت حضوری برگزار خواهد شد، می بایست برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند و سایر دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت مجازی است، نباید اقدامی انجام دهند فایل راهنماب ثبت درخواست دراختیار گروههای دانشجویی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع ضروری است کلیه دانشجویانی که مشمول این موضوع هستند، در اسرع وقت اقدام نموده و موضوع را به روزهای پایانی موکول ننماید

1400/09/21

تغییر تاریخ آزمون جامع

با توجه به احتمال برگزاری آزمون زبان msrt در تاریخ بیست و ششم آذرماه و جهت مساعدت با عزیزانی که موفق به کسب حد نصاب نمره زبان نشده اند بازه آزمون گروههای آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.

1400/09/06

اطلاعیه شماره 2

احتراما پیرو اطلاعیه شماره 1 مبنی بر برگزاری دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1400 بصورت حضوری ، دانشجویانی که به جهت حضور در کلاس متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان،درخواست خود را جهت استفاده از خوابگاه ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. آخرین مهلت ثبت درخواست استفاده از خوابگاه برای دانشجویان فوق الذکر روز یکشنبه مورخ 23 آبان ماه 1400 است.

1400/08/23

اطلاعیه مصوبه شورای دانشگاه در خصوص بازگشایی کلاسها

طبق مصوبه دانشگاه کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان دکتری ورودی سال 1400 از روز شنبه مورخ 29 آبان ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 از ششم آذر ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است دانشجویان ورودی ماقبل که با این دانشجویان دروس مشترک دارند نیز باید در کلاسهای حضوری شرکت نمایند.

1400/08/23

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

اطلاعیه در خصوص شرایط برگزاری امتحانات حضوری

-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، تقاضای استفاده از خوابگاه را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 2-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب از سطح شهر بندرعباس به دانشگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، درخواست خود مبنی بر استفاده از سرویس ایاب و ذهاب را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 3-هر دانشجو منحصرا می بایست متقاضی حداکثر یکی از آیتم ها باشد (متقاضی استفاده از سرویس ایاب وذهاب یا متقاضی استفاده از خوابگاه) 4- منحصرا دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت حضوری برگزار خواهد شد، می بایست برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند و سایر دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت مجازی است، نباید اقدامی انجام دهند فایل راهنماب ثبت درخواست دراختیار گروههای دانشجویی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع ضروری است کلیه دانشجویانی که مشمول این موضوع هستند، در اسرع وقت اقدام نموده و موضوع را به روزهای پایانی موکول ننماید

1400/09/21

تغییر تاریخ آزمون جامع

با توجه به احتمال برگزاری آزمون زبان msrt در تاریخ بیست و ششم آذرماه و جهت مساعدت با عزیزانی که موفق به کسب حد نصاب نمره زبان نشده اند بازه آزمون گروههای آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.

1400/09/06

اطلاعیه شماره 2

احتراما پیرو اطلاعیه شماره 1 مبنی بر برگزاری دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1400 بصورت حضوری ، دانشجویانی که به جهت حضور در کلاس متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان،درخواست خود را جهت استفاده از خوابگاه ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. آخرین مهلت ثبت درخواست استفاده از خوابگاه برای دانشجویان فوق الذکر روز یکشنبه مورخ 23 آبان ماه 1400 است.

1400/08/23

اطلاعیه مصوبه شورای دانشگاه در خصوص بازگشایی کلاسها

طبق مصوبه دانشگاه کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان دکتری ورودی سال 1400 از روز شنبه مورخ 29 آبان ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 از ششم آذر ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است دانشجویان ورودی ماقبل که با این دانشجویان دروس مشترک دارند نیز باید در کلاسهای حضوری شرکت نمایند.

1400/08/23

آزمون جامع گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی

آزمون جامع گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی روز یکشنبه هفتم آذرماه برگزار خواهد شد

1400/08/23

اطلاعیه در خصوص شرایط برگزاری امتحانات حضوری

-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، تقاضای استفاده از خوابگاه را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 2-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب از سطح شهر بندرعباس به دانشگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، درخواست خود مبنی بر استفاده از سرویس ایاب و ذهاب را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 3-هر دانشجو منحصرا می بایست متقاضی حداکثر یکی از آیتم ها باشد (متقاضی استفاده از سرویس ایاب وذهاب یا متقاضی استفاده از خوابگاه) 4- منحصرا دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت حضوری برگزار خواهد شد، می بایست برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند و سایر دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت مجازی است، نباید اقدامی انجام دهند فایل راهنماب ثبت درخواست دراختیار گروههای دانشجویی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع ضروری است کلیه دانشجویانی که مشمول این موضوع هستند، در اسرع وقت اقدام نموده و موضوع را به روزهای پایانی موکول ننماید

1400/09/21

تغییر تاریخ آزمون جامع

با توجه به احتمال برگزاری آزمون زبان msrt در تاریخ بیست و ششم آذرماه و جهت مساعدت با عزیزانی که موفق به کسب حد نصاب نمره زبان نشده اند بازه آزمون گروههای آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.

1400/09/06

اطلاعیه شماره 2

احتراما پیرو اطلاعیه شماره 1 مبنی بر برگزاری دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1400 بصورت حضوری ، دانشجویانی که به جهت حضور در کلاس متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان،درخواست خود را جهت استفاده از خوابگاه ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. آخرین مهلت ثبت درخواست استفاده از خوابگاه برای دانشجویان فوق الذکر روز یکشنبه مورخ 23 آبان ماه 1400 است.

1400/08/23

اطلاعیه مصوبه شورای دانشگاه در خصوص بازگشایی کلاسها

طبق مصوبه دانشگاه کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان دکتری ورودی سال 1400 از روز شنبه مورخ 29 آبان ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 از ششم آذر ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است دانشجویان ورودی ماقبل که با این دانشجویان دروس مشترک دارند نیز باید در کلاسهای حضوری شرکت نمایند.

1400/08/23

آزمون جامع گروه زیست شناسی دریا

آزمون جامع گروه زیست شناسی دریا در دو بخش کتبی و شفاهی روز دوشنبه هشتم آذر ماه برگزار خواهد شد.

1400/08/23

اطلاعیه در خصوص شرایط برگزاری امتحانات حضوری

-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، تقاضای استفاده از خوابگاه را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 2-کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی برگزاری امتحانات حضوری، متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب از سطح شهر بندرعباس به دانشگاه هستند، می بایست از روز شنبه مورخ 20 آذرماه لغایت روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه با مراجعه به سایت گلستان، درخواست خود مبنی بر استفاده از سرویس ایاب و ذهاب را ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. 3-هر دانشجو منحصرا می بایست متقاضی حداکثر یکی از آیتم ها باشد (متقاضی استفاده از سرویس ایاب وذهاب یا متقاضی استفاده از خوابگاه) 4- منحصرا دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت حضوری برگزار خواهد شد، می بایست برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند و سایر دانشجویانیکه امتحان پایانترم آنها بصورت مجازی است، نباید اقدامی انجام دهند فایل راهنماب ثبت درخواست دراختیار گروههای دانشجویی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع ضروری است کلیه دانشجویانی که مشمول این موضوع هستند، در اسرع وقت اقدام نموده و موضوع را به روزهای پایانی موکول ننماید

1400/09/21

تغییر تاریخ آزمون جامع

با توجه به احتمال برگزاری آزمون زبان msrt در تاریخ بیست و ششم آذرماه و جهت مساعدت با عزیزانی که موفق به کسب حد نصاب نمره زبان نشده اند بازه آزمون گروههای آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.

1400/09/06

اطلاعیه شماره 2

احتراما پیرو اطلاعیه شماره 1 مبنی بر برگزاری دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1400 بصورت حضوری ، دانشجویانی که به جهت حضور در کلاس متقاضی استفاده از خوابگاه هستند، می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان،درخواست خود را جهت استفاده از خوابگاه ثبت و درخواست را تایید و ارسال نمایند. آخرین مهلت ثبت درخواست استفاده از خوابگاه برای دانشجویان فوق الذکر روز یکشنبه مورخ 23 آبان ماه 1400 است.

1400/08/23

اطلاعیه مصوبه شورای دانشگاه در خصوص بازگشایی کلاسها

طبق مصوبه دانشگاه کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان دکتری ورودی سال 1400 از روز شنبه مورخ 29 آبان ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاسهای دروس مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 از ششم آذر ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است دانشجویان ورودی ماقبل که با این دانشجویان دروس مشترک دارند نیز باید در کلاسهای حضوری شرکت نمایند.

1400/08/23

آزمون جامع گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی

آزمون جامع گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی روز یکشنبه هفتم آذرماه برگزار خواهد شد

1400/08/23