Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

مواد امتحانی 94

مواد آزمون جامع دکتری شیلات 94

1394/07/11

اطلاعیه در خصوص شرایط دفاع از رساله ی دانشجویان دکتری شیلات

شرایط دفاع از رساله ی دانشجویان دکتری شیلات

1394/06/30

تاریخ و شرایط آزمون جامع علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی 95

تاریخ و شرایط آزمون جامع دانشجویان دکترا گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی

1395/07/13

اطلاعیه انتخاب واحد اقیانوس شناسی ورودی 94

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی اقیانوس ورودی 94

1394/09/13

الزام تحویل cd پایان نامه

الزام تحویل cd پایان نامه همراه آن برای تسویه و تطبیق واحد

1394/09/14

گزارش پیشرفت پایان نامه

اطلاعیه گزارش پیشرفت پایان نامه

1394/09/14

آزمون جامع شفاهی دکتری تخصصی زیست دریا

آزمون جامع شفاهی دانشجویان دکتری تخصصی زیست دریا

1394/08/27

اطلاعیه در خصوص آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تخصصی زیست دریا

اطلاعیه در خصوص آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تخصصی زیست دریا

1394/07/04

شرایط دفاع از رساله ی دانشجویان دکتری دانشکده علوم و فنون دریایی

طبق تصمیم اتخاذ شده در دانشکده علوم و فنون دریایی، ارائه مجوز دفاع از رساله دانشجویان دکتری شیلات منوط به ارائه دو مقاله می باشد که یک مقاله می بایست ISI بوده و دارای ضریب تاثیر (IF) و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

1395/06/20

اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی

انتخاب واحد مقدماتی برای انجام انتخاب واحد اصلی لازم و ضروری است

1394/09/13