با توجه به موقعیت جغرافیایی دانشگاه هرمزگان و پتانسیل های منطقه از جمله تنوع زیستی غنی جانوری و گیاهی خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت  بالای ذخایر شیلاتی و ضرورت مطالعه شرایط فیزیکی و هواشناسی دریایی بمنظور شناخت منطقه و استفاده از آن در زمینه مسائل اکولوژیکی، دانشگاه هرمزگان بر آن شد تا دانشکده ای مستقل و توانمند در این زمینه راه اندازی و فعال نماید. بدین منظور در سال 1389 دانشکده علوم و فنون دریایی با سه گروه آموزشی شیلات، زیست شناسی دریا و علوم غیر زیستی راه اندازی گردید. این دانشکده در برنامه های آینده خود راه اندازی گروه های آموزشی محیط زیست دریا و مهندسی سواحل را در دست اقدام دارد.