کارشناسان گروه زیست شناسی دریا

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تصویر 

مدرک تحصیلی

رشته- گرایش

پست الکترونیک

مرتضی قلندری

کارشناس آموزشی

 

کارشناسی

شیلات- تکثیر و پرورش

@hormozgan.ac.ir

فوزیه شجاعی

کارشناس آزمایشگاه

 

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

@hormozgan.ac.ir